Die Hellraiser-ReiheHellraiser Hellraiser II - Hellbound Hellraiser III Hellraiser IV - Bloodline Hellraiser V - Inferno
1987 1988 1992 1995 2000 2002